Regulamin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. 

REGULAMIN

 SKLEPU INTERNETOWEGO  www.ewood.pl

z dnia 25.05. 2019 roku

  

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:     

 1.        REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług sprzedaży towarów Sprzedającego drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ewood.pl

 2.       KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 3.       KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje  zakupów niezwiązanych z  prowadzoną przez  niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4.       SPRZEDAJĄCY – Moonring Łukasz Walczak, ul. Malczewskiego 3a/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 9161254414 REGON: 368227738

 1.       SKLEP INTERNETOWY, zwany też Sklepem lub Witryną  – serwis internetowy dostępny pod www.ewood.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia,

 2.       ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, cenę, warunki dostawy. komunikować się ze Sprzedawcą ;

 3. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, objęte ofertą sprzedaży 

 1.      UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 2.       SYSTEM TELEINFORMATYCZNY - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

 3.   USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), zwana dalej UOPK;

11. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18    lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj.  Dz. U.  z 2013 r, poz.1422 z kolejnymi zmianami), zwany dalej UOSUDE;

12. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.  DZ. U.  z  2014r  poz.121 z kolejnymi zmianami ), zwany dalej KC;

 

II. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do klientów nie będących konsumentami, tj. przedsiębiorców).

2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ewood.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.ewood.pl, prowadzony jest przez firmę Moonring Łukasz Walczak, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Malczewskiego 3a/1

      NIP: 9161254414 , REGON: 368227738

3.Wszelkie porozumiewanie pomiędzy Klientem a Sklepem następuje za pośrednictwem maila:, telefonu:

4.Sklep prowadzony jest w języku polskim. Kontakt w języku angielskim jest możliwy  mail: i telefon:

5.Sprzedaż nie będzie dokonywana na rzecz osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

6.Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

7. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

b.) włączona obsługa JavaScript

c.) włączona obsługa plików Cookies 

8. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ewood.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 KC.

11. Dane osobowe uzyskane  przy prowadzeniu Sklepu Internetowego wykorzystywane będą  wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.ewood.pl  i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego regulacjami prawa. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

12. Dane osobowe uzyskane przy prowadzeniu sklepu internetowego są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnie z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

13.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zakupiony towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, paragonu lub faktury VAT.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na  stronie  Sklepu www.ewood.pl

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sprzedający jest uprawniony pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1.       podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2.       dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 3.        dopuści się innych zachowań , które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ewood.pl

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem sklepu internetowego, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.)   korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

e.)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ewood.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki, wymiarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym  w zakresie wyboru towaru.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.)   przedmiotu zamówienia,

b.)   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.)    wybranej metody płatności,

d.)   wybranego sposobu dostawy,

e.)   przewidywanego czasu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Moonring Łukasz Walczak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowa obejmująca towar  niestandardowy, przygotowywany według wskazań Klienta zostaje zawarta i wdrożona do realizacji w dniu dokonania wpłaty ceny.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, chyba, że Klient negocjuje warunki umowy, wówczas umowa jest zawarta w momencie dokonania wszelkich uzgodnień, a w przypadku gdy zapłata za towar następuje przy wydaniu towaru Klientowi umowę uznaje się za  zawartą w chwili zapłaty.

11. Sprzedawca  jest uprawniony do odmowy przyjęcia zmówienia  albo odstąpienia od umowy, przy czym w przypadku przyjęcia jakiekolwiek kwot pieniężnych do Klienta na poczet realizacji zamówienia, wyłącznie  z równoczesnym ich zwrotem .

12. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, gdy Klient nie dokona wpłaty  ceny.

 

V. Dostawa

 

1 .Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, w uzgodnionym  terminie oraz poziomie kosztów.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Poczta Polska.

b) Przesyłka kurierska.

c) Odbiór osobisty przesyłki możliwy jest w 63-400 Ostrów Wlkp. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu odbioru.

 

3. Zasady wyliczenia kosztów dostawy podane są w KOSZTY DOSTAWY.

 

VI. Ceny, koszty dodatkowe  i metody płatności

 1.        Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest cena ostateczną wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia, cena zamówionych towarów nie zmieni się niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych, wyprzedażowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzanie nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

 1.  Cena oraz koszty dostawy stanowią całość obciążeń Klienta z tytułu poczynionych w Sklepie zakupów. 

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 73102022670000410201595958,

b.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,

c.) zapłata kartą płatniczą realizowaną za pośrednictwem firmy tpay,

d.) osobiście gotówką w siedzibie firmy.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1.        Konsumentowi  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem.   Termin odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dnia od dnia, w którym nastąpił odbiór zamówionego towaru.

 2.       Prawa odstąpienia od umowy jest realizowane przez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą na adres Sprzedającego wskazany w  pkt. I.4  oraz  II.2  lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.

 3.       Formularz odstąpienia od umowy, stanowi załącznik do Regulaminu: kliknij, aby pobrać.

 4.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta  płatności, w tym koszty powrotnego  dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Płatności zwracane są  niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o  odstąpieniu od umowy, ale nie wcześniej niż w dniu odbioru zwracanego towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże  na inne rozwiązanie.

 5.       Konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem jego użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności , charakteru towaru.

 6.       Konsument jest zobowiązany do pokrycia  kosztów zwrotu towaru, gdy przewyższają one koszty  najtańszej, zwykłej dostawy  w ofercie Sprzedającego. 

 7.       W przypadku odstąpienia od umowy  Konsument winien zwrócić Sprzedawcy  towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, ze strony dokonały innych uzgodnień.

 8.      Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego ewood.pl:

  1. świadczenie usług, jeżeli  Sprzedający wykonał w pełni usługę dodatkową  obejmującą towar  za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia  od umowy;

  2. w której cena lub dodatkowe wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca  nie sprawuje  kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. produkt na zamówienie;

  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami;

  5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca  do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli  Sprzedawca  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub  dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od  umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca  odpowiada wobec  Klienta  z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 1.       Reklamacje dotyczące wad  towaru należy kierować pocztą na adres Sprzedającego wskazany w  pkt. I.4  oraz  II.2  lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.

 2.       W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 3.       Sprzedający  zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej  reklamacji w terminie  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.  Sprzedający  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pocztą na adres Sprzedającego wskazany w  pkt. I.4  oraz  II.2  lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.  Sprzedający  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

          X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1.  Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3.  W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5.  W razie przesłania towaru  do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za  towar  wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7.  W wypadku Klientów  nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę  sprzedaży  ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie  Kupującemu stosownego oświadczenia.

 8.  Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

 9.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego  Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem  będą rozstrzygane  przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej  zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 roku kodeks postępowania cywilnego Dz.U.z 1964 r. Nr 43,poz.2962.

2. Konsumentowi ponad wskazania pkt. 1 przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:

a)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw wskazanych w par. I  Definicje, pkt. 10, 11 i 12  niniejszego Regulaminu   oraz  inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie  tych zmian  na stronie internetowej www.ewood.pl

5. Zmiany Regulaminu wejdą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu na  stronie internetowej Sklepu.

6. Korzystanie przez Klienta  ze Sklepu Internetowego po wprowadzeniu do Regulaminu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem  przez Klienta dla nich akceptacji i zrozumienia zgodnie  z pkt. IV. 5 i  IV.6

 1. Wszelkie pytania w sprawach Sklepu mogą być kierowane na adres  mailowy podany w  pkt. II.3 lub II.4

8.Regulamin niniejszy znajduje się w  siedzibie Sprzedawcy oraz  jest na stronie  internetowej Sklepu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu ewood.pl. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl